Henri Thomas Hoveniersbedrijf Einhoven   Henri Thomas Hoveniersbedrijf
Bordeauxlaan 1
5627 GR Eindhoven
Tel. 040 - 241 05 90
Mob. 06 - 522 476 20
Bomen met de juiste visie en snoeitoepassing behandelen
 
 

Disclaimer

Gebruik van deze site.

Het gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van Henri Thomas Hoveniersbedrijf en/of enigerlei dochtermaatschappij van deze vennootschappen (hierna zo tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: "HENRI THOMAS"), is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.
  1. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door HENRI THOMAS uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.
  2. Alhoewel HENRI THOMAS haar best doet om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. HENRI THOMAS aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij HENRI THOMAS en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van HENRI THOMAS.
  4. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van HENRI THOMAS, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site.
  5. Hoewel HENRI THOMAS uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet in staan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.
  6. HENRI THOMAS geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.
  7. Gebruikers van deze site kunnen, onder bepaalde voorwaarden, automatisch worden voorzien van specifieke gegevens, op basis van een door hen opgegeven profiel. Dergelijke zogenaamde alerts kunnen worden verzonden via email of zogenaamde SMS-berichten. Op de verzending en de inhoud van deze berichten is het bovenstaande onverkort van toepassing.
  8. Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.